Často kladené otázky

Máte nejaké otázky k zmluve, splátkam alebo poisteniu? Stratili ste doklady od vozidla? Mali ste škodu na predmete a neviete ako pokračovať?

Obráťte sa na nás a my vám poradíme. V tejto sekcii nájdete odpovede na najčastejšie otázky, s ktorými sa počas financovania môžete stretnúť.

Predmet zmluvy

V prípade vád na predmete financovania po jeho prevzatí si všetky nároky na ich odstránenie uplatňujete priamo u dodávateľa formou reklamácie, a to na základe splnomocnenia, ktoré je súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok. Máte právo žiadať opravu predmetu financovania, prípadne jeho výmenu. Nemáte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Na základe splnomocnenia vystupujete ako splnomocnený zástupca našej spoločnosti. O všetkých krokoch nás písomne informujte na [email protected]. Počas celého reklamačného konania ste povinný platiť splátky riadne a včas.

Ak  predmet  nie je možné užívať z dôvodu vád na  predmete, ste ako klient splnomocnený na riešenie problému s dodávateľom predmetu v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok. Tatra-Leasing, s.r.o. je potrebné písomne informovať o vzniknutej situácii na [email protected], prípadne písomne na adrese spoločnosti: Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

Naša spoločnosť Vám poskytne maximálnu súčinnosť.

Áno, je to možné. Ak chcete zveriť predmet do užívania inej osobe je potrebné podať písomnú Žiadosť o vystavenie súhlasu s užívaním predmetu tretím subjektom. Súčasne so Žiadosťou je potrebné podpísať aj Súhlas s poskytnutím osobných údajov – subnájom (3.osoba).

Žiadosť a Súhlas je potrebné zaslať mailom na [email protected] alebo poštou na adresu: Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

Zmena údajov

O každej zmene ste nás povinný informovať písomne mailom na [email protected], alebo poštou na adresu Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, formou žiadosti.

Súkromná osoba (FON):

Zmena priezviska - k žiadosti je potrebné doložiť kópiu občianskeho preukazu

Zmena adresy trvalého pobytu - k žiadosti je potrebné priložiť kópiu občianského preukazu

Zmena čísla účtu/e-mailovej adresy – zaslať vyplnenú žiadosť s uvedeným novým číslom účtu resp. novou e-mailovou adresou  

 

Podnikateľ (FOP) a Právnická osoba (PO):

Zmena obchodného mena – k žiadosti je potrebné doložiť kópiu výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra so zaevidovanou zmenou

Zlúčenie spoločnosti – k žiadosti je potrebné priložiť oznámenie o zlúčení, kópiu výpisu z obchodného registra so zaevidovanou zmenou

Splynutie spoločnosti – k žiadosti je potrebné priložiť oznámenie o splynutí, kópiu výpisu z obchodného registra so zaevidovanou zmenou

Predaj podniku – k žiadosti je potrebné priložiť oznámenie o predaji, kópiu zmluvy o predaji, kópiu výpisu z obchodného registra so zaevidovanou zmenou

Transformácia na akciovú spoločnosť – k žiadosti je potrebné priložiť oznámenie o transformácií, kópiu výpisu z  obchodného registra so zaevidovanou zmenou

Zmena sídla spoločnosti – k žiadosti je potrebné priložiť kópiu výpisu z obchodného registra so zaevidovanou zmenou

Zmena miesta podnikania – k žiadosti je potrebné priložiť kópiu zo živnostenského registra so zaevidovanou zmenou

Zmena DIČ, resp. IČ DPH – k žiadosti je potrebné priložiť kópiu kartičky s uvedením DIČ, resp. IČ DPH

Žiadosť a potrebné podklady je potrebné zaslať mailom na [email protected] alebo poštou na adresu: Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

Dedičia bezodkladne oznámia úmrtie nájomcu a zašlú kópiu úmrtného listu emailom na [email protected] alebo poštou na adresu: Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava. Spolu s oznámením je potrebné doručiť aj oznámenie o okruhu dedičov vystavené notárskym úradom. Po ukončení dedičského konania oprávnený/í dedič/dedičia je/sú povinný/í doručiť notárom overenú kópiu dedičského rozhodnutia. Zároveň je potrebné doručiť identifikačné, resp. iné doklady právoplatného dediča.

Tatra–Leasing, s.r.o. vypracuje dodatok ku zmluve na základe právoplatného rozhodnutia dedičského konania, kde predmet financovania a s ním spojené práva a povinnosti prechádzajú na právoplatného dediča.

Poistná udalosť

V prípade, že na financovanom predmete nastala totálna škoda alebo bolo vozidlo odcudzené dodržte, prosím, nasledovný postup:

  • nehodu bezodkladne nahláste polícii SR, orgánom činným v trestnom konaní
  • oznámte túto skutočnosť bez meškania (najneskôr do 2 dní) poisťovni, v ktorej máte vozidlo havarijne poistené a uplatnite si u nej náhradu škody
  •  v prípade, ak máte uzavreté pripoistenie finančnej straty, túto udalosť tiež nahláste do poisťovne, kde máte pripoistenie uzavreté.
  • ak nie ste vinníkom nehody, poistnú udalosť likviduje poisťovňa, v ktorej má vinník nehody dohodnuté poistenie zodpovednosti. Preto je potrebné nehodu nahlásiť aj v tejto poisťovni.
  • spoločnosti Tatra–Leasing, s.r.o. nahláste škodu najneskôr do 7 dní odo dňa nehody, a to kontaktovaním na klientskej linke INFOLEASING na telefónnom čísle 02/59195919 alebo mailom na [email protected].

V prípade, že máte vytvorený účet v Klientskej zóne, môžete nahlásiť poistnú udalosť online cez formulár v časti Poistné udalosti.

Upozorňujeme Vás, že až do úplného ukončenia poistnej udalosti, do jej likvidácie, ste povinný platiť splátky v zmysle splátkového kalendára riadne a včas.

Po obdržaní likvidačnej správy a poistného plnenia z poisťovne vypracujeme finančné vysporiadanie zmluvy (k dátumu vzniku poistnej udalosti), ktoré Vám zašleme na Vašu adresu.

V prípade, že dôjde k škodovej, resp. poistnej udalosti, ste povinný pri škode presahujúcej 3.990 EUR udalosť oznámiť okamžite po jej vzniku orgánom činným v trestnom konaní. Súčasne máte ohlasovaciu povinnosť voči poisťovni, v ktorej máte uzavreté havarijné poistenie. V poisťovni je potrebné vyplniť príslušné tlačivá a potvrdenie o registrácii udalosti, ako aj informáciu o predpodkladanom rozsahu škody.

V prípade, že máte poistenie sprostredkované cez Tatra–Leasing, s.r.o. je potrebné si písomne požiadať o uvoľnenie poistného plnenia, tzv. Devinkuláciu poistného plnenia. Štandardne by o Súhlas s devinkuláciou poistného plnenia mala požiadať poisťovňa, ktorá poistnú udalosť likviduje. Tento súhlas vieme vystaviť aj Vám ako klientovi. S poisťovňou a servisom ďalej komunikujete priamo.

O devinkuláciu poistného plnenia môžete požiadať mailom na [email protected], kde je potrebné uviesť číslo zmluvy o financovaní, číslo poistnej udalosti a dátum vzniku poistnej udalosti.

Splátky

Ak neviete uhradiť splátku včas, skontaktujte sa s nami čo najskôr, aby sme našli akceptovateľné riešenie pre obe strany. Krátke vysvetlenie situácie, ako aj prípadné očakávania napíšte, prosím, na mail: [email protected], alebo poštou na adresu: Tatra-Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

Aj v prípade, že ste sa dostali do platobnej neschopnosti, ponúkame vám niekoľko možností riešenia, musíte nás však o všetkých skutočnostiach informovať a poslať nám:

Je potrebné, aby ste zaslali žiadosť o konkrétne riešenie s uvedením dôvodu, pre ktorý nie ste schopní platiť mesačné splátky v zmysle platného splátkového kalendára. V žiadosti uveďte návrh ako by ste si predstavovali zmenu splátkového kalendára, ktorý by Vám umožňoval plniť si riadne svoje záväzky. Každá zmena splátkového kalendára podlieha individuálnemu schváleniu. V prípade kladného vybavenia žiadosti s Vami podpíšeme dodatok k zmluve s novým splátkovým kalendárom. Vykonanie takýchto zmien je spoplatnené v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.

Žiadosť je potrebné zaslať mailom na [email protected] alebo poštou na adresu: Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

Zmena splátkového kalendára je možná na základe Žiadosti o vypracovanie zmeny splátkového kalendára, kde je potrebné uviesť konkrétne riešenie s uvedením dôvodu, pre ktorý nie ste schopný riadne a včas hradiť mesačné splátky v zmysle platného splátkového kalendára. Zároveň v Žiadosti uveďte návrh na zmenu splátkového kalendára, ktorý by Vám umožňoval plniť si svoje záväzky riadne a včas.

Každá žiadosť o zmenu splátkového kalendára (reštrukturalizácia) podlieha individuálnemu schvaľovaniu.V prípade kladného stanoviska k Vašej žiadosti pristúpime k podpisu dodatku k zmluve o financovaní. Súčasťou dodatku je aj nový splátkový kalendár. Zmena splátkového kalendára je spoplatnená v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.

Požiadavku môžete nahlásiť telefonicky na klientskej linke INFOLEASING 02/ 5919 5919 alebo písomne zaslaním vyplnenej žiadosti mailom na [email protected] alebo poštou na adresu: Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

Strata / Odcudzenie

O vystavenie dokladov potrebných pre vydanie duplikátu OEV, alebo vydanie EVČ na Dopravnom inšpektoráte PZ SR je potrebné požiadať písomne, a to vyplnením a zaslaním Žiadosti mailom na [email protected], poštou na Tatra-Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, alebo telefonicky na klientskej linke INFOLEASING na telefónnom čísle 02/5919 5919.

Doklady potrebné pre Dopravný inšpektorát PZ SR si môžete prevziať osobne v sídle Tatra–Leasingu, s.r.o. alebo Vám ich zašleme poštou na Vašu korešpondenčnú adresu. Za vystavenie dokladov pre vydanie duplikátu OEV alebo vydanie EVČ bude účtovaný poplatok v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte prostredníctvom klientskej linky INFOLEASING na telefónnom čísle 02/5919 5919 alebo mailom na [email protected].

Zmluva

Všetky žiadosti sú k dispozícii na  stránke www.tatraleasing.sk v pätičke stránky Užitočné informácie / Dokumenty na stiahnutie

Poplatky sú uverejnené v Sadzobníku poplatkov, ktorý  nájdete na  stránke www.tatraleasing.sk v pätičke stránky Užitočné informácie / Sadzobník poplatkov

Áno, zmluvu je možné ukončiť predčasne, a to dohodou. Podmienkou dohody o predčasnom ukončení zmluvného vzťahu so spoločnosťou Tatra-Leasing, s.r.o. je vyrovnanie všetkých záväzkov na zmluve, t.j. splátok v zmysle splátkového kalendára, ako aj všetkých faktúr vystavených počas doterajšieho trvania zmluvného vzťahu (poplatky, pokuty, úroky z omeškania a iné).

V prípade Vášho záujmu o predčasné ukončenie zmluvy je potrebné podať písomnú Žiadosť, prípadne telefonicky na klientskej linke INFOLEASING na telefónnom čísle 02/5919 5919, s určením dátumu ukončenia (resp. s upresnením, ktorú splátku ešte plánujete uhradiť). Následne vypracujeme návrh finančného vysporiadania Vašej zmluvy s vyčíslením odpredajnej ceny. Návrh Vám zašleme písomnou formou na Vami zadanú kontaktnú adresu (najlepšie e-mailovú adresu). V prípade jeho akceptácie a uhradenia odpredajnej ceny Vám zašleme všetky potrebné doklady k predčasnému ukončeniu.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že ak je predmetom financovania predmet s OEV, z dôvodu zmeny vlastníka vozidla je potrebné následne navštíviť Dopravný inšpektorát PZ SR a vozidlo prepísať v ich evidencii. Za týmto účelom Vám spolu s vysporiadaním zmluvy zašleme splnomocnenie na prehlásenie vlastníctva vozidla pre Dopravný inšpektorát PZ SR a aktuálny výpis z obchodného registra našej spoločnosti.

Žiadosť je potrebné zaslať mailom na [email protected] alebo poštou na adresu: Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

Ak ste uhradili poslednú splátku, je možné pristúpiť k riadnemu ukončeniu. Podmienkou riadneho ukončenia akéhokoľvek zmluvného vzťahu so spoločnosťou Tatra–Leasing, s.r.o. je vyrovnanie všetkých záväzkov na zmluve, t.j. splátok v zmysle splátkového kalendára, ako aj všetkých faktúr vystavených počas trvania zmluvného vzťahu (poplatky, pokuty, úroky z omeškania a iné). Ak ide o leasingovú zmluvu, po vyrovnaní všetkých záväzkov Vám vystavíme faktúru na odkupnú cenu dohodnutú v leasingovej zmluve. 

Upozorňujeme Vás, že uhradením odkupnej ceny dochádza k zmene vlastníka predmetu financovania. Ak ide o predmet s OEV je potrebné následne navštíviť príslušný Dopravný inšpektorát a predmet financovania prepísať v ich evidencii. Splnomocnenie na prehlásenie predmetu financovania a aktuálny výpis z Obchodného registra našej spoločnosti Vám zašleme poštou na Vašu adresu.

Áno, je to možné, a to na základe Žiadosti o vypracovanie Zmluvy o postúpení práv a povinností (Cesia). Súčasťou žiadosti je aj zoznam dokladov, ktoré sú nevyhnutné predložiť ku schváleniu prevodu práv a povinností na nový subjekt.

Žiadosť je potrebné zaslať mailom na [email protected] alebo poštou na adresu: Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

Poistenie

Áno, predmet je možné prepoistiť. Oznámte nám telefonicky na klientskej linke INFOLEASING na telefónnom čísle 02/5919 5919,  mailom na: [email protected] alebo poštou na adresu: Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, aké sú vaše požiadavky na prepoistenie a k akému dátumu chcete prepoistenie zrealizovať.

Prepoistenie predmetu je spoplatnené v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.

Doklady a Potvrdenia

Opätovné vystavenie dokladov na prepis vozidla na dopravnom inšpektoráte (DI PZ SR) v prípade, ak ste nevykonali prepis  vozidla po ukončení zmluvy v termíne platnosti dokladov (t. j. max. do 3.mesiacov od posledného overenia dokladov), opätovné vystavenie dokladov je možné požiadať na základe vyplnenej Žiadosti (písomne na adresu: Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, na klientskej linke INFOLEASING na telefónnom čísle 02/5919 5919 alebo mailom na: [email protected]).

Vystavenie týchto dokladov je spoplatnené v zmysle platného Sadzobníka poplatkov. Po úhrade poplatku si doklady na prepis vozidla na Dopravnom inšpektoráte môžete prevziať osobne v sídle Tatra-Leasingu, s.r.o., resp. na pobočke alebo Vám ich zašleme poštou.

Žiadosť je potrebné zaslať mailom na [email protected] alebo poštou na adresu: Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava.

O akékoľvek Potvrdenie nás musíte požiadať písomne. V žiadosti (písomnej na adresu: Tatra–Leasing, s.r.o., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, mailovej na: [email protected], telefonickej na klientskej linke INFOLEASING na telefónnom čísle 02/5919 5919) je potrebné konkrétne uviesť aké potvrdenie žiadate a na aký účel.

Žiadosť je spoplatnená v zmysle platného Sadzobníka poplatkov.

Všetky súhlasy, potvrdenia, zmluvnú dokumentáciu  posielame podľa požiadaviek klienta poštou na jeho adresu alebo na konkrétnu pobočku Tatra–Leasingu, s.r.o., alebo si ju klient môže prevziať osobne v centrále Tatra–Leasing, s.r.o. .

Ak potrebujete mať dokumenty v čo najkratšom čase k dispozícii, dávame Vám do pozornosti našu Klientsku zónu. Klientska zóna, do ktorej si veľmi jednoducho zriadite prístup, Vám umožní jednoduchú a okamžitú prácu s dokumentmi, ktoré práve potrebujete.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku?

Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my vám radi poradíme.

V súvislosti s odoslaním tohto kontaktného formulára budeme spracúvať Vaše osobné údaje. Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente Informačné memorandum ochrany osobných údajov.