Slovník pojmov

Akontácia/vlastné zdroje Suma finančných prostriedkov, ktorými sa klient spolupodiela na financovaní predmetu na začiatku financovania
Césia postúpenie práv a povinností
DI PZ Dopravný inšpektorát policajného zboru
Dotknutá osoba osoba, ktorá dáva súhlas so spracovaním osobných údajov
FO fyzická osoba
FON fyzická osoba nepodnikateľ
PO právnická osoba
Kvartálna splátka splátka, ktorá je splatná raz za tri mesiace
LPG vozidlo na plyn
Nasledujúca splátka splátka nasledujúca po aktuálnej mesačnej splátke
OEV Osvedčenie o evidencii vozidiel
EČV Evidenčné číslo vozidla
Postupca pôvodný nájomca
Postupník nový nájomca
Predčasné ukončenie dohodou ukončenie zmluvy dohodou pred riadnym termínom ukončenia zmluvy
Predkupné právo riadne ukončenie zmluvy (RUK)
RUK riadne ukončenie zmluvy, predkupné právo
Subnájomca tretia osoba, tretí subjekt