Financovanie EIB pre malé a stredné podniky

Na základe zmluvy s Európskou investičnou bankou (EIB) začala spoločnosť Tatra-Leasing podporovať malé a stredné podniky, ako aj stredné a veľké spoločnosti zamestnávajúce menej ako 3 000 zamestnancov tým, že im sprístupnila zdroj lacnejšieho financovania a flexibilných splátkových kalendárov.

EIB Logo
Európska spolupráca v prospech malých a stredných podnikov

EIB je banka, ktorá poskytuje v rámci Európskej únie dlhodobé financovanie. Cieľom EIB je podporovať integráciu, vyvážený rozvoj a ekonomickú a sociálnu previazanosť členských štátov EÚ, ale aj poskytovať financie a odborné znalosti na zdravé a udržateľné investičné projekty najmä v oblasti inovácií a vzdelávania, malých a stredných podnikov, ochrany životného prostredia a strategickej infraštruktúry. Vďaka najlepšiemu možnému ratingu na kapitálových trhoch (AAA) je EIB schopná požičiavať si zdroje za zvýhodnených podmienok a následne ich prostredníctvom našej spoločnosti poskytovať malým a stredným podnikom, ako aj stredným a veľkým spoločnostiam. Tieto podniky a spoločnosti sú individuálne informované o účasti EIB na poskytnutom financovaní a jej vplyvu na poskytnuté podmienky financovania. Viac informácií ohľadom podpory EIB pre malé a stredné podniky a stredné a veľké spoločnosti nájdete na stránke EIB (www.eib.org).

Čo je EIB financovanie?

EIB posilňuje svoju podporu európskych malých a stredných podnikov a stredných a veľkých spoločností tým, že im sprístupňuje potrebné nové úverové financovanie. Dĺžka tohto financovania je najmenej 2 roky (konkrétna dĺžka financovania závisí od ekonomickej a technickej životnosti projektu) a financovanie môže byť použité od veľmi malých projektov až po v celkovej výške 25 miliónov EUR bez DPH. Maximálna výška príspevku EIB však nesmie presiahnuť 12,5 milióna EUR.

Kto sa môže uchádzať o EIB financovanie? 
  • Malé a stredné podniky so sídlom v jednom z členských štátov EÚ, ktoré zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov na konsolidovanej báze pred realizáciou investície.
  • Stredné a veľké podniky so sídlom v jednom z členských štátov EÚ, ktoré zamestnávajú menej ako 3 000 zamestnancov na konsolidovanej báze pred realizáciou investície.
  • Podniky podnikajúce vo väčšine oblastí s niekoľkými výnimkami. Výnimkami sú: výroba zbraní, munície a výbušnín; zariadenia a infraštruktúra špeciálne navrhnuté na vojenské účely; zariadenia a infraštruktúra, ktoré majú za následok obmedzovanie ľudských práv a slobôd; aktivity, ktoré majú negatívny dosah na životné prostredie, ak tento dosah nie je výrazne zmiernený alebo kompenzovaný; aktivity, ktoré sú považované za eticky alebo morálne kontroverzné (prostitúcia a s tým súvisiaca infraštruktúra, služby a médiá, pokusy na zvieratách, výskum ľudského klonovania); aktivity zakázané národnou legislatívou (geneticky upravované organizmy, potratové kliniky, jadrová energia atď.); stávkovanie; tabakový priemysel; špekulácie na trhu nehnuteľností, finančné transakcie a financovanie spotrebiteľov.
Na čo môže byť použitý EIB úver?

EIB úver môže byť použitý na financovanie všetkých investícií a výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s rozvojom malých a stredných podnikov alebo stredných a veľkých podnikov, ako napríklad:

  • investície do hmotného majetku: obstaranie, obnova alebo rozšírenie hmotného majetku s menšími obmedzeniami v prípade kúpy pozemkov, 
  • investície do nehmotného majetku: najmä výdavky spojené s výskumom a vývojom, obstaranie procesných licencií a softvéru, generačná výmena alebo podnikové zmeny súvisiace s personálom s cieľom zabezpečiť ekonomickú aktivitu (do výšky max. 5 miliónov EUR),
  • strednodobé a dlhodobé požiadavky na pracovný kapitál potrebný na prevádzkové aktivity v malých a stredných podnikoch, resp. stredných a veľkých podnikoch.
Aké sú benefity pre vaše podnikanie?
  • Môžete dostať zvýhodnené úrokové sadzby v porovnaní so štandardnými úverovými podmienkami.
  • Môžete si dohodnúť podmienky splácania úveru, ktoré budú prispôsobené okolnostiam a potrebám peňažných tokov vášho podnikania.
  • Môžete významne investovať do podnikania bez toho, aby to negatívne poznačilo vaše peňažné toky alebo likviditu.
Čo sa očakáva od vás?

(a) Predstaviteľom EIB by ste mali umožniť navštíviť a skontrolovať všetky miesta, inštalácie a práce, ktoré tvoria financovaný projekt; a
(b) akékoľvek informácie o vás môžu byť poskytnuté EIB.

V prípade záujmu kontaktujte, prosím, nášho obchodného zástupcu alebo navštívte našu pobočku, kde sa môžete dozvedieť, či vaše podnikanie spadá do schém financovania podporovaných EIB Úvery pre malé a stredné podniky alebo Úvery pre stredné a veľké podniky.