Oznámenie o zlúčení spoločností Tatra-Leasing, s. r. o. a IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o.

Vážení klienti a obchodní partneri, 

s účinnosťou od 1. 4. 2022 sa spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o. , sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vlož. č.: 2992/B (ďalej len „Tatra-Leasing, s. r. o.“) zlúčila so spoločnosťou IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o., sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vlož. č.: 44839/B (ďalej len „IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o.“), ktorá zanikla zlúčením. 

Univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o., sa stala spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o. 

Všetky uzatvorené zmluvné vzťahy spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o. ostávajú naďalej v platnosti a práva a povinnosti z nich vyplývajúce bude vykonávať nástupnícka spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o.

Radi by sme ubezpečili klientov, ktorým spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o. poskytovala  finančné služby, že zlúčenie oboch spoločností nebude mať vplyv na ich práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorených zmlúv a nedôjde k žiadnym zmenám dohodnutej výšky splátok, dátumu splatnosti splátok a čísla účtu, na ktorý treba splátky uhrádzať, ani k zmene variabilného symbolu či iných platobných údajov, pod ktorými v súčasnosti uhrádzajú dohodnuté splátky. 

Klientov zaniknutej spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o., ktorí sú podnikateľskými subjektmi a platcami DPH, upozorňujeme, že bude potrebné, aby v kontrolných výkazoch, počnúc zdaňovacím obdobím od 1. 4. 2022, uvádzali ako svojho dodávateľa spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o. a jej IČ DPH: SK7020000944 .

Zároveň v prípade, ak ste platiteľom DPH, je potrebné, aby ste v kontrolných výkazoch počnúc zdaňovacím obdobím od 1. 4. 2022, uvádzali ako svojho dodávateľa spoločnosť Tatra-Leasing, s.r.o., a jej IČ DPH: SK7020000944.

Obchodných partnerov spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o., ktorí fakturujú tovary a služby, si dovoľujeme požiadať, aby odo dňa zlúčenia oboch uvedených spoločností (1. 4. 2022) vystavovali faktúry za poskytované tovary/služby na nástupnícku spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o., použitím nasledujúcich identifikačných údajov:

Obchodné meno:   Tatra-Leasing, s. r. o. 
Sídlo:                       Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Registrácia:            Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 2992/B
IČO:                          31 326 552
DIČ:                          2020290712
IČ DPH:                   SK7020000944

V prípade otázok alebo podnetov nás môžete kontaktovať na 

Tatra-Leasing, s. r. o.: +421 2 5919 5919/e-mailom: info@tatraleasing.sk 

S úctou 

Tatra-Leasing, s. r. o.