Oznámenie o plánovanom zlúčení spoločností IMPULS-LEASING Slovakia a Tatra-Leasing

Vážení klienti a obchodní partneri, 

spoločnosti Tatra-Leasing, s. r. o., sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 31 326 552 (ďalej len „Tatra-Leasing, s. r. o.“) a IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o., sídlo: Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO: 36 745 804 (ďalej len „IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o.“) 

si Vás týmto dovoľujú informovať o plánovanom zlúčení, ktorého účinnosť je navrhovaná ku dňu           1. apríla 2022 (ďalej len „Deň zlúčenia“). Zákonným predpokladom na zlúčenie je prechádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska so zrušením veriteľa – spoločnosti                                              IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o., ktorý bol udelený. 

Odo Dňa zlúčenia spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o., ako univerzálny právny nástupca, vstúpi do všetkých právnych vzťahov spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia s. r. o., ako zanikajúcej spoločnosti a preberie tak všetky jej aktíva i pasíva, ako aj všetky jej záväzky a pohľadávky. 

Radi by sme ubezpečili klientov, ktorým spoločnosť IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o., poskytuje finančné služby, že zlúčenie oboch spoločností nebude mať vplyv na ich práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorených zmlúv a nedôjde k žiadnym zmenám dohodnutej výšky splátok, dátumu splatnosti splátok a čísla účtu, na ktorý treba splátky uhrádzať, ani k zmene variabilného symbolu či iných platobných údajov, pod ktorými v súčasnosti uhrádzajú dohodnuté splátky. 

Klientov spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o., ktorí sú podnikateľskými subjektmi a platcami DPH, upozorňujeme, že bude potrebné, aby v kontrolných výkazoch, počnúc zdaňovacím obdobím od 1. 4. 2022, uvádzali ako svojho dodávateľa spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o.                     a jej IČ DPH: SK7020000944 .

Obchodných partnerov spoločnosti IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o., ktorí fakturujú tovary a služby, si dovoľujeme požiadať, aby odo dňa zlúčenia oboch uvedených spoločností (1. 4. 2022) vystavovali faktúry za poskytované tovary/služby na nástupnícku spoločnosť Tatra-Leasing, s. r. o., použitím nasledujúcich identifikačných údajov:

Obchodné meno:   Tatra-Leasing, s. r. o. 
Sídlo:                       Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
Registrácia:            obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 2992/B
IČO:                         31 326 552
DIČ:                         2020290712
IČ DPH:                   SK7020000944

V prípade otázok alebo podnetov nás môžete kontaktovať na  tel. č.:

IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o.: +421 2 32 602 000/e-mailom: officemail@impuls-leasing.sk, alebo na Infolinke Tatra-Leasing, s. r. o.: +421 2 5919 5919/e-mailom: info@tatraleasing.sk 


S úctou 

IMPULS-LEASING Slovakia, s. r. o.    

a     Tatra-Leasing, s. r. o.